Miskolc Városi Sportiskola Nonprofit Kft - 3515 Miskolc, Egyetem u. 2.