Agrotop 95 Kft. - 1149 Budapest, Egressy u. 108/b.